سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

سنگ ابزار تیزکنی راپید کوراندوم RAPID CORUNDOM

سنگ ابزار تیزکنی راپید کوراندوم RAPID CORUNDOM

سنگ های ابزار تیزکنی بازبری های مختلف در سایز های مختلف با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان

سنگ گلدانی راپیدکاربراندوم

سنگ گلدانی راپید کاربراندوم در سایز 75

سنگ گلدانی راپید کاربراندوم در سایز 100

سنگ گلدانی راپید کاربراندوم در سایز 125

سنگ گلدانی راپید کاربراندوم در سایز 150

 

سنگ کاسه ای راپید کاربراندوم جهت تیز کردن

سنگ کاسه ای راپید کاربراندوم سایز 100

سنگ کاسه ای راپید کاربراندوم سایز 150

سنگ کاسه ای راپید کاربراندوم سایز 175

سنگ کاسه ای راپید کاربراندوم سایز 200

سنگ کاسه ای راپید کاربراندوم سایز 400

سنگ ابزار تیزکنی راپید کاربراندوم