سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

Rail Tracks Industry

Image: 
سنگ رنی جهت ساخت ریل
Persian

Rail Tracks

slogan: 

راه آهن