سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

Welding & Construction

Image: 
سنگ جهت جوشکاری و ساختمان سازی
Persian

Welding

&

Construction

slogan: 

جوشکاری

و

ساخت وساز